ZakažiMi

Uslovi prodaje

Uslovi prodaje

 

1. Uvodne odredbe

 

Korišćenje vebsajta Extrapopusti.rs (“Vebsajt”) predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika Vebsajta (“Korisnik”).

 

Svaki Korisnik Vebsajta samim korišćenjem Vebsajta je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vlasnika Vebsajta,  Andi M Beograd (Zemun), Akrobate Aleksića 11, matični broj: 64270494, PIB: 109566610 (u daljem tekstu ’’Extrapopusti’’)

 

Extrapopusti zadržava pravo da uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

 

2. Prava i obaveze

 

Preko portala www.extrapopusti.rs ,pravna lica, prodaju robu i usluge na teritoriji Republike Srbije,prodaja se vrši u promotivnom obliku koji se zasniva na odobravanju popusta na redovnu cenu robe ili usluga ponudjača.Obaveza internet stranice „www.extrapopusti.rs“ je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju

Objavljivanje informacija o robi ili uslugama na portalu ne predstavlja ponudu portala www.extrapopusti.rs.

 

Korisnik robu/usluge plaća putem uplatnice, platnim karticama ili na drugi elektronski način i oslobađa Extrapopuste od odgovornosti za štetu prouzrokovanu Korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Extrapopusti nisu odgovorni.

 

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu/uslugu Extrapopusti po ovlašćenju Partnera izdaje potvrdu u obliku kupona na ime Korisnika koji ga identifikuje pred Partnerom (”Kupon”) i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu/usluge tokom roka važenja promotivne ponude. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu/usluge u roku koji je istaknut na samoj ponudi, Extrapopusti nisu dužni da Korisniku vrate novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.

 

Extrapopusti izdaje kupone isključivo elektronskim putem, slanjem na email adresu korisnika.

Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje Kupona. Kupon važi samo do datuma označenog na Kuponu i na ime naznačeno na Kuponu/Kartici uz važeći lični dokument.

 

Extrapopusti zadržava pravo da na određenim ponudama onemogući korišćenje istog određenom broju korisnika.

Extrapopusti zadržava pravo da ponudi specijalnu ponudu po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.

 

4. Reklamacije

 

Sve reklamacije se rešavaju i razmenjuju elektronski, putem mail-a ponuda@extrapopusti.rs

Rok za rešavanje reklamacija je 14 dana od datuma prijema zahteva.

 

5. Ograničenje odgovornosti

 

Extrapopusti nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode / usluge koje kao posrednik promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda / usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja usluga koje nudi.

 

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili nepravilnosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo Partner. Extrapopusti ni na koji način ne može da bude odgovorana za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje kao posrednik promotivno prodaje. Na svakoj ponudi jasno je naznačen ponuđač / partner koji nudi određeni proizvod / uslugu.

Takođe, Extrapopusti nisu odgovorni za pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Veb sajta. Korisnik oslobađa Extrapopuste od odgovornosti za svaku štetu nastalu korišćenjem Veb sajta.

 

6. Intelektualna svojina

 

Extrapopusti je vlasnik moralnih i imovinskih autorskih i srodnih prava na Vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje Vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.

7. Zaštita podataka

 

Extrapopusti obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja pri kupovini robe/usluga koje se reklamiraju putem Vebsajta što uključuje slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu uplatnih naloga i dostavljanje neophodnih podataka Ponuđačima. Korišćenje Vebsajta i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku. Korisnik ima pravo da bude obavešten o svim elementima obrade podataka tako što će Extrapopustima podneti zahtev za obaveštenje u pismenom obliku.

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

 

7a. Izjava o privatnosti

 

U ime preduzeća Andi M Beograd (Zemun) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni preduzeća Andi M Beograd (Zemun). (i Partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

8. Povraćaj sredstava

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Extrapopusti je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

 

9. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

10. Završne odredbe

 

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat..

 

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je Privredni sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.